OnlineZoznam | OnlineVizitky |
Dnes je 25.09.2021, meniny má Vladislav, zajtra Edita

OBCHODNÉ PODMIENKY

 • Úvodné ustanovenia
  • Prevádzkovateľom internetového portálu OnlineZoznam.sk je spoločnosť MarkeThink, s.r.o., so sídlom Park mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 44025980, DIČ/IČ DPH: SK2022563290, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka č. 21483/V („Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty : info@onlinezoznam.sk
  • Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1.
  • OnlineZoznam.sk poskytuje služby pre všetkých používateľov a návštevníkov internetových stránok (fyzické aj právnické osoby ďalej len „používateľ“). Služby na OnlineZoznam.sk sú určené na súkromné aj komerčné účely.
  • Internetový portál OnlineZoznam.sk označuje doménu druhej úrovne onlinezoznam.sk (v skratke ozm.sk), partnerské domény druhej úrovne, ktoré poskytujú svoje služby v spolupráci s Prevádzkovateľom a domény tretej úrovne v tvare xyz.onlinezoznam.sk alebo v skratke xyz.ozm.sk.
  • Poskytovanie a využívanie služieb na OnlineZoznam.sk sa spravuje týmito podmienkami a v prípade niektorých služieb poskytovaných samostatne spoločnosťou MarkeThink, s.r.o. alebo v spolupráci s partnerom, konkrétna služba sa riadi súčasne aj samostatnými podmienkami jej využívania ( napr. OnlineVizitky.sk na doméne onlinevizitky.sk ...) Konkrétne podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie určitej služby, sú vždy zreteľne uvedené na stránke.
  • Služby na OnlineZoznam.sk sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Podmienkou využívania služieb na OnlineZoznam.sk je bezvýhradný a zrejmý súhlas používateľa s týmito Podmienkami. V prípade, ak používateľ s Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.
 • Registrácia
  • Registrácia na OnlineZoznam.sk nie je povinná. Neregistrovaní používatelia majú možnosť využívať mnohé služby podľa aktuálnej ponuky.
  • Registrovaní používatelia získavajú prístup k rozšírenej ponuke služieb a informácií. Používateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, prevádzkovateľ je oprávnený registráciu zrušiť alebo dočasne obmedziť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu priamu ani nepriamu škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie.
 • Ochrana súkromia na portáli OnlineZoznam.sk
  • Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie používateľov OnlineZoznam.sk a potrebu ochrany a spracovania všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu používateľov. Pojmom osobné údaje označujeme informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca, ako napr. meno, priezvisko, adresa, email ako aj iné kontaktné osobné a pracovné údaje.
  • Vo všeobecnosti môže používateľ navštíviť OnlineZoznam.sk bez toho, aby poskytol akékoľvek údaje. Niektoré zo stránok OnlineZoznam.sk môžu využívať cookies alebo a iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ predtým zadal. Väčšina stránok sa dá nastaviť tak, aby pri prijatí cookie upozornili, prípadne je možné používanie cookies úplne zakázať. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu OnlineZoznam.sk. Používanie cookies a iných technológií sledovania umožňuje zlepšiť webovú lokalitu a služby OnlineZoznam.sk. Informácie, ktoré neobsahujú vaše osobné údaje, môžeme analyzovať pre účely štatistiky.
  • Prevádzkovateľ zbiera, používa, spracúva a uchováva údaje o používateľoch výlučne za účelom poskytovania služieb. Na využívanie niektorých služieb je potrebná registrácia. Pri každej registrácii na OnlineZoznam.sk, kedy Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje, sú umiestnené bližšie podmienky konkrétnej služby, pre ktorú sa používateľ registruje. Ak sa používateľ rozhodne Prevádzkovateľovi požadované informácie neposkytnúť, stále môže navštíviť väčšinu webových lokalít OnlineZoznam.sk, pričom k niektorým možnostiam, ponukám a službám nebude mať plný prístup.
  • Používateľ súhlasí so spracúvaním manuálne aj prostredníctvom výpočtovej techniky svojich osobných údajov uvedených pri registrácii na OnlineZoznam.sk v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to za účelom vytvorenia zriadenia, vedenia a spravovania osobného profilu používateľa a poskytovania rozšírenej ponuky informácií a služieb podľa týchto Podmienok OnlineZoznam.sk. Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom pri registrácii na dobu trvania poskytovania služby. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom berie na vedomie oprávnenie Prevádzkovateľa okamžite zrušiť používateľovi osobný profil používateľa. Ak používateľ odvolá záujem o zasielanie komerčnej komunikácie, nie je tým dotknuté trvanie poskytovania služby Prevádzkovateľom pre používateľa.
  • Používateľ súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o produktoch a službách Prevádzkovateľa, jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách, ak používateľ pri registrácii alebo neskôr prejavil záujem o takúto komunikáciu a uviedol, že má záujem o zasielanie informácií o novinkách. Toto vyjadrenie používateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie odvolať oznámením doručeným písomne alebo formou elektronickej pošty na adresu uvedenú na stránke OnlineZoznam.sk v časti Kontakty.
  • Informácie umožňujúce priamy styk s Poskytovateľom služieb na OnlineZoznam.sk, najmä informácie o názve domény a adresa elektronickej pošty, sa nepovažujú za komerčnú komunikáciu.
  • Osobné údaje, ktoré sú chránené podľa platných právnych predpisov, Prevádzkovateľ neposkytuje tretím osobám, okrem prípadov, ak s tým používateľ vyjadrili súhlas. Pri každom nakladaní s osobnými údajmi podnikne Prevádzkovateľ náležité a primerané kroky na ich ochranu pred neoprávneným použitím alebo zverejnením.
  • Otázky alebo podnety k ochrane súkromia OnlineZoznam.sk používateľ doručuje na adresu Prevádzkovateľa niektorým zo spôsobov uvedených v sekcii Kontakty na stránke OnlineZoznam.sk.
 • Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
  • Prevádzkovateľ poskytuje služby na OnlineZoznam.sk v stave v akom sa nachádzajú , t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na OnlineZoznam.sk.
  • Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov, aktivity a komunikáciu používateľov. Príspevky do diskusií, formulárov, profilov ako aj obsah uvedený v produktoch Prevádzkovateľa vyjadrujú názory používateľov a Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi, obsahom a komunikáciou medzi používateľmi.
  • Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu a prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku OnlineZoznam.sk, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
  • Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy Prevádzkovateľa vzniknutej v dôsledku aktivít používateľa na OnlineZoznam.sk, používateľ sa zaväzuje nahradiť takto vzniknutú škodu v celom rozsahu.
 • Práva a povinnosti používateľa
  • Používateľ je povinný dodržiavať tieto Pravidlá a súčasne aj konkrétne pravidlá, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na OnlineZoznam.sk ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
  • Používateľom služieb na OnlineZoznam.sk je zakázané:
   • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou
   • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe
   • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
   • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
   • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, požívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky požívania uvedených látok;
   • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;
   • propagovať detskú pornografiu;
   • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
   • otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
  • Používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky a aktivity na OnlineZoznam.sk a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.
  • Používateľ súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o službách Prevádzkovateľa, jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách, ak používateľ pri registrácii alebo neskôr prejavil záujem o takúto komunikáciu a uviedol, že má záujem o zasielanie informácií o novinkách. Toto vyjadrenie používateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať oznámením doručeným písomne alebo formou elektronickej pošty na adresu uvedenú na stránke OnlineZoznam.sk v časti Kontakty.
  • Informácie umožňujúce priamy styk s Poskytovateľom služieb na OnlineZoznam.sk, najmä informácie o názve domény a adresa elektronickej pošty, sa nepovažujú za komerčnú komunikáciu.
  • Používateľ môže kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie jeho registrácie a Prevádzkovateľ sa zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť.
 • Pravidlá diskusií a komunikácie na OnlineZoznam.sk
  • Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a aktivity alebo v komunikácii medzi používateľmi. Príspevky a vyjadrenia jednotlivých používateľov predstavujú ich názory a Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za prezentované názory ani sa s nimi nestotožňuje.
  • V diskusii a komunikácii je používateľmi zakázané pridávať príspevky, ktoré :
   • obsahujú vulgarizmy, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám,
   • podnecujú k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobeniu skupín obyvateľstva, k rasovej, národnostnej a etnickej neznášanlivosti
   • propagujú komerčné produkty alebo majú zjavne reklamný obsah
   • obsahujú údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas
   • šíria ohováračské, nactiutŕhačské, obscénne alebo iné protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom
   • opakovane obsahujú rovnaký príspevok, obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty
   • vyzývajú k porušovaniu zákonov, sú poburujúce a v rozpore so zásadami morálky .
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasahovať do obsahu komunikácie, zmazať príspevky alebo jednotlivým používateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii a komunikácii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého autora, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá. Používateľ nemôže brániť v diskusii ostatným používateľom, prípadne ju narúšať, ani obťažovať ostatných používateľov.
  • Ak sa používateľ domnieva, že niektorý z príspevkov z uverejnených príspevkom porušuje tieto Pravidlá, prosím oznámte nám túto skutočnosť na info@onlinezoznam.sk
 • Pravidlá používania a pridávania obsahu
  • Obsah na OnlineZoznam.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Prevádzkovateľ. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia Prevádzkovateľa je zakázané.
  • Používateľ, ktorý zverejňuje na OnlineZoznam.sk svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie nemá za jeho príspevky zverejnené na OnlineZoznam.sk nárok na žiadnu autorskú odmenu.
  • Používateľ vyhlasuje, že je oprávnený dodať Prevádzkovateľovi za účelom použitia na OnlineZoznam.sk svoje príspevky a že získal všetky potrebné povolenia, licencie a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov. Používateľ vyhlasuje, že práva k príspevkom dodaným alebo použitým na OnlineZoznam.sk, ktoré požívajú ochranu podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom („autorský zákon“), udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na použitie všetkými spôsobmi známymi ku dňu pridania príspevku na OnlineZoznam.sk, a to v neobmedzenom rozsahu, nevýhradne, bezodplatne a bez časového obmedzenia.
  • Ukončením registračného procesu, súhlasom s Podmienkami OnlineZoznam.sk a s príslušnými osobitnými podmienkami a potvrdením voľby “Registruj“, „Súhlasím“ alebo ich obdoby/náhrady, sa zmluvný vzťah medzi registrovaným používateľom a Prevádzkovateľom považuje za uzatvorený v písomnej forme v súlade s ustanovením § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
  • Používateľ pridávajúci príspevky vyhlasuje, že je oprávnený príspevky zverejniť a prípadne, že získal všetky oprávnenia na takéto nakladanie s príspevkom od oprávnených osôb. V prípade pridávania príspevkov chránených licenčnými právami tretích osôb používateľ potvrdzuje, že je oprávnený s príspevkom nakladať a neporušuje práva tretích osôb. Používateľ súhlasí s použitím svojich príspevkov aj v mobilných aplikáciách.
  • Zverejnením svojich príspevkov na OnlineZoznam.sk používateľ súhlasí s verejným šírením a použitím príspevkov.
 • Záverečné ustanovenia
  • Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na OnlineZoznam.sk. Zmena je platná a účinná a pre používateľa záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke onlinezoznam.sk. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude používateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke www.onlinezoznam.sk najneskôr v deň jej účinnosti.
  • Používateľ a Prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania OnlineZoznam.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.
  • Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.1.2011.